Stormvloeden door de eeuwen heen

Een beetje wind

Een belangrijke maar totaal onvoorspelbare factor is de wind. Bij storm op de Noordzee wordt er meer water in de Scheldemonding gestuwd, en het water komt dan wat hoger. Soms genoeg zodat je laarzen vol water lopen.

Soms is dat écht meer dan hoog genoeg en moet je voor je leven zwemmen – zou dat nu dat befaamde waterkonijn zijn?

De opstuwing kan serieuze proporties aannemen. Vergelijk onderstaande foto’s maar even; beiden zijn genomen aan de Beerweg.

De eerste foto bij normale omstandigheden, de tweede bij hoogwater doodtij en een beetje wind. Door de stevige Noordwesterwind van 6 tot 7 Beaufort werd het water een paar meter hoger opgezwiept met als gevolg dat gans het schor overspoeld werd met ruim 2 meter water.

Invloed van metereologische omstandigheden

Verschillen ten gevolg van meteorologische omstandigheden zijn slechts op korte termijn te voorspellen.
Aanlandige wind veroorzaakt over het algemeen een hogere waterstand en tevens een vervroeging van het tijdstip van hoog- en laagwater. Aflandige wind veroorzaakt het tegenovergestelde effect.
Ook de luchtdruk is van invloed op de waterstand. Hoe hoger de luchtdruk, hoe lager de waterstand en andersom. De getijkromme geldt voor een redelijk groot gebied en niet alleen voor de positie van de peilschaal zelf.

De invloed van meteorologische omstandigheden op het stroombeeld is moeilijk met behulp van enkele parameters te bepalen, omdat ook weersomstandigheden op grote afstand (b.v. voor de Noorse kust) invloed kunnen uitoefenen op het stroombeeld nabij onze kust.
De belangrijkste meteorologische omstandigheden, die aanleiding geven tot verandering van de in de atlas gegeven stroombeelden zijn windvelden en in mindere mate luchtdrukverschillen boven de Noordzee.
De invloed van deze omstandigheden op de getijstroom is merkbaar als een toeneming in duur en sterkte in de ene richting en een vermindering in duur en sterkte in de tegengestelde richting. Nadat de oorzaken van de genoemde stromingen zijn verdwenen, duurt het nog enige tijd voordat de normale situatie is teruggekeerd.

Van de meer plaatselijke weersinvloeden op open water kan in het algemeen worden gezegd, dat de wind de stroomsnelheid vergroot of verkleint afhankelijk van de richting van de wind en die van de stroom.
Een vuistregel ter bepaling van de windinvloed op open zee is dat de wind een stroom van 2% van de windsnelheid veroorzaakt, ongeveer 10° geruimd ten opzichte van de richting waarin de wind waait.

Enkele stormen

14 november 1993

Deze springtij staat op de 3e plaats in de top 5 van de hoogste waterstanden sinds 1900.

>> verslag KNMI
>> Tienjarig overzicht tijwaarnemingen Zeescheldebekken 1991-2000

16 december 2005

Op 16 december woei er een stevige noordwester boven de Noordzee.

Voor Bath waren de getijvoorspellingen (uitgedrukt in meter NAP):

  • HW 03:29 288
  • LW 09:58 -214
  • HW 15:46 301
  • LW 22:16 -206

Het astronomisch getij op 16 december, 15:30 uur is 298 cm NAP; de werkelijke waterstand op 16 december, 15:30 uur is 396 cm NAP. Dus ruim 1 meter hoger dan verwacht !!!

Onderstaande grafiek toont je het voorspelde getij en het werkelijke getij (dikke lijn).

stormtij 17 dec 2005

5 en 6 december 2013

Door een combinatie van een noordwesterstorm op de Noordzee en springtij, wordt op vrijdagochtend een sterk verhoogd waterpeil van de Schelde verwacht.

Verwacht wordt dat donderdag een noordwesterstorm met windkracht tot 9 beaufort over de Noordzee zal woeden. Het water zal hierdoor in de richting van onze kust en via de Westerschelde en de Zeeschelde verder landinwaarts worden gestuwd. In combinatie met springtij kan het hoogwater in Antwerpen vrijdagochtend sterk verhoogd zijn; in die mate zelfs dat de Antwerpse Scheldekaaien mogelijk onder water zullen komen. Het te verwachten peil situeert zich in Antwerpen rond 5u00 tussen 6,90 en 7,10 m TAW. Ook stroomopwaarts worden op de Zeeschelde en haar getijdegevoelige zijrivieren vervolgens verhoogde hoogwaterstanden verwacht. Het hoogwater bereikt Gent omstreeks 9u00.

HW 6 december 2013 ochtend

HW 6 dec 2013 ochtend

HW 6 december 2013 avond

HW 6 dec 2013 avond

Een overzicht van de 51 stormvloeden en grote overstromingen in Nederland vanaf de stormvloed van 26 december 838 tot de Allerheiligenvloed van 1 november 2006.

>> Lees verder