MONEOS – Datarapport INBO: toestand Zeeschelde 2018-2019

Het rapport geeft toelichting bij de eerstelijnsanalyse van de onderdelen van de geïntegreerde systeemmonitoring van het Schelde‐estuarium, kortweg MONEOS (=MONitoring Effecten OntwikkelingsSchets), uitgevoerd door het INBO. De nadruk ligt op de resultaten van de monitoringsjaren 2018 en 2019 voor de aspecten leefomgeving (habitats/ecotopen), fauna & flora en ecologisch functioneren. Ook de langjarige trends worden toegelicht.

>> lees verder

Zo ziet de Royerssluis er in de toekomst uit

Begin 2018 besliste het Havenbedrijf Antwerpen om de Royerssluis, die sinds 1907 in gebruik is genomen – te renoveren en voor te behouden voor de binnenvaart. De sluis wordt bijna dubbel zo breed (van 22 naar 36 meter). Het project betekent een aanzienlijke toename van de sluiscapaciteit. Dat is nodig omdat de haven nog fors plant uit te breiden, en omdat het aandeel van de binnenvaart daartoe ook fors omhoog moet.

>> lees verder of neem kijkje op de projectpagina

Natuurpakket Westerschelde

Het Natuurpakket Westerschelde is de uitbreiding van de estuariene natuur (schorren en slikken) met 600 hectare. Dat gebeurt op drie locaties: de Hedwigepolder, natuurgebied het Zwin en het Middengebied van Zeeuws-Vlaanderen met onder andere Perkpolder en Waterdunen. De Hedwigepolder en het Zwin zijn onderdeel van de Scheldeverdragen tussen Nederland en Vlaanderen. De Provincie Zeeland doet op verzoek van het Rijk de uitvoering van het Natuurpakket Westerschelde.

>> lees verder

Waterbouwkundig labo

In 1933 richtten de toenmalige Antwerpse Zeediensten het Waterbouwkundig Laboratorium op. Doel was meer inzicht te krijgen in de stroming van de Schelde en het effect van baggerwerken.

Meer lezen