Stroomgebiedbeheerplan Schelde en Maas 2022-2027. Niet-technische samenvatting

Het milieubeleid wordt in belangrijke mate bepaald door Europese wetgeving. Dat geldt ook zo voor het waterbeleid. In uitvoering van de Europese Kaderrichtlijn Water en de Overstromingsrichtlijn worden stroomgebiedbeheerplannen opgesteld. Deze plannen brengen de aanwezige drukken en de actuele toestand in kaart en formuleren op basis daarvan maatregelen en acties voor een verbetering van het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming tegen overstromingen en droogte.

>> lees verder