T0-bepaling van de dijkvegetatie Hedwige-Prosperpolder. Datarapport

De huidige Scheldedijk ter hoogte van Prosperpolder (BE) en Hedwigepolder (NL) aan de Belgische-Nederlandse grens heeft in de toekomst, na de ontpoldering, niet langer een waterkerende functie. In afwachting van deze ontpoldering kunnen op deze dijk verschillende in situ-proeven uitgevoerd worden. Deze studie maakt ter voorbereiding van de proeven een toestands-beschrijving (T0-bepaling) van de huidige dijk.

>> lees verder