Variatie op de kwelder door beweiding

Kwelders in de Waddenzee zijn van oudsher in gebruik geweest als weidegrond. Als dit gebruik
wegvalt, ontwikkelt zich in veel gevallen een soortenarme vegetatie gedomineerd door Zeekweek.
Om deze ontwikkeling te voorkomen en voor het behoud van de biodiversiteit op de kwelder wordt in
het natuurbeheer vaak voortzetting van de beweiding geadviseerd. Lange tijd is hierbij nauwelijks
stilgestaan bij de vraag wat vanuit het perspectief van natuurbehoud de meest optimale vorm van
beweiding is.

>> download rapport