Model- en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen

Bij het Waterbouwkundig Laboratorium in Borgerhout verschenen zojuist 3 deelrapporten omtrent Model- en data-analyse ten behoeve van betere tij-verwachtingen.

Deelrapport 1: Data-analyse

Dit rapport vat een aantal data-analyses samen die werden uitgevoerd om de hoogwaterverwachtingen van de permanentiedienst van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC) te ondersteunen. De hoogwaterstand in Antwerpen is gemiddeld 97 cm hoger dan die in Oostende en 90 cm hoger dan die in Vlissingen.

>> Download deelrapport 1

Deelrapport 2: GOG-werking langs de Zeeschelde

Aan de hand van gemeten hoogwaterstanden wordt voor de gecontroleerde overstromingsgebieden (GOG’s) langs de Zeeschelde en tijgebonden zijrivieren een inschatting gemaakt van de frequentie van de GOG-werking in de voorbij 25 à 30 jaar. Hierbij wordt elk GOG gekoppeld aan een tijpost in telemetrie. Er wordt ook geprobeerd om vuistregels op te stellen voor de verwachte GOG-werking, zowel voor de bestaande GOG’s, als voor nieuwe en toekomstige Sigmagebieden.

>> Download deelrapport 2

Deelrapport 3: model-analyse

In het stormseizoen 2015-2016 werden twee stormevents te laag ingeschat door de permanentiedienst van het Hydrologisch Informatiecentrum (HIC). Om dit in de toekomst te vermijden werd een project opgestart waarin zowel de data (metingen, voorspellingen) als de modellen zelf grondig werden geanalyseerd. Het rapport vat de model-analyse samen.

>> Download deelrapport 3