hoe zal de golfwerking zich laten gelden in een veranderend klimaat?

Gedurende een periode van vier jaar zal het CREST (Climate Resilient Coast)-project de golfwerking in een veranderend klimaat bestuderen en meer bepaald, de effecten op de kustdynamiek en de impact voor toekomstige veiligheidstrategieën onderzoeken. Dit project is een samenwerking van onderzoeksinstellingen en private partners en wordt gefinancierd door het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT).

Nadat op 16 juli 2015 het projectvoorstel onder de naam CREST goedgekeurd werd, is dit project officieel van start gegaan op 1 november. Het hoofddoel van het CREST-project is om een beter inzicht te verkrijgen in de kustnabije en onshore fysische processen en overstromingenrisico’s. Men zal de veerkracht van onze kust trachten te achterhalen om zo de mogelijke impact van het veranderend klimaat op de meest geschikte manier te behandelen.

Het project wordt ingedeeld in drie kernactiviteiten:

  1. geïntegreerde modellering van golven, stroming en sediment op multi-schaal,
  2. geavanceerde modellering van overslagrisico’s in kustgemeenten en
  3. verbeterde kennis van kustprocessen.

Overheen deze drie kernactiviteiten zijn er drie ondersteunende activiteiten zijnde:

  1. data technieken en monitoring,
  2. klimaatscenario’s en
  3. communicatie en disseminatie.

Het CREST-project zal informatie opleveren die voor verschillende stakeholders bruikbaar is zoals

  1. het aanbieden van informatie en praktisch advies (incl. richtlijnen) over nieuwe modellen voor het berekenen en simuleren van fysische kustprocessen, de windimpact op duinen en stranden en de golfimpact op structuren, gebouwen en mensen;
  2. het aanbieden van advies i.k.v. kustzonebeheer, in het bijzonder kustveiligheid, noodplanning en ruimtelijke planning;
  3. het verschaffen van informatie om een betere inschatting te maken van de milieueffecten van kustbeschermingsmaatregelen, navigatie, etc.;
  4. het aanbieden van praktische informatie (vb. beleidsindicatoren, kaartmateriaal en in situ testlocaties) om de impact van klimaatsverandering, stormen en wind op onze kust te communiceren naar een breed publiek.

Naast een technische adviesgroep met vertegenwoordigers van onze buurlanden, zal op regelmatige basis teruggekoppeld worden met een eindgebruikersgroep waarin vertegenwoordigers vanuit onderzoek, de overheid en industrie zetelen. Een eerste bijeenkomst van de eindgebruikersgroep vindt plaats op 15 januari 2016. Meer informatie kan u hier vinden.

Het CREST-project is een samenwerking tussen wetenschappelijk onderzoeksinstellingen, m.n. vertegenwoordigers vanuit de Universiteit Gent (UGent), KU Leuven, Vrije Universiteit Brussel (VUB), Waterbouwkundig Laboratorium, afdeling Maritieme Toegang, KBIN-OD Natuurlijk Milieu en VLIZ aangevuld met valorisatiepartners (IMDC en Fides Engineering). De projectcoördinator is Prof. dr. ir. Jaak Monbaliu (KU Leuven).