Vreemde vogels

Walter Van Ginhoven heeft eens een lijstje gemaakt van de verschillende soorten vogels die in de voorbije decennia op onze schorren werden gezien, gehoord, gevangen, geringd, … Zelf heb ik de lijst nog aangevuld met info uit waarnemingen.be Soms twijfel ik toch of hij het wel heeft over datzelfde Galgeschoor of Groot Buitenschoor waar wij op rondlopen.

 1. aalscholver
 2. alk
 3. Australische bergeend
 4. baardmannetje
 5. barmsijs (groot? klein?)
 6. beflijster
 7. bergeend
 8. blauwborst
 9. blauwe kiekendief
 10. blauwe reiger
 11. boerenzwaluw
 12. bokje
 13. bontbekplevier
 14. bonte kraai
 15. bonte strandloper
 16. bonte vliegenvanger
 17. boomvalk
 18. bosrietzanger
 19. braamsluiper
 20. brandgans
 21. brilduiker
 22. bruine kiekendief
 23. buidelmees
 24. buizerd
 25. canadagans
 26. casarca
 27. cetti’s zanger
 28. dodaars
 29. drieteenstrandloper
 30. dwergstern
 31. engelse kwikstaart
 32. fazant
 33. fitis
 34. flamingo
 35. frater
 36. fuut
 37. gaai
 38. geelpootmeeuw
 39. gekraagde roodstaart
 40. gele kwikstaart
 41. geoorde fuut
 42. gierzwaluw
 43. goedplevier
 44. grasmus
 45. grasmus
 46. graspieper
 47. grauwe gans
 48. grauwe vliegenvanger
 49. groene specht
 50. groenling
 51. groenpootruiter
 52. grote bonte specht
 53. grote gele kwikstaart
 54. grote jager
 55. grote karekiet
 56. grote lijster
 57. grote stern
 58. grote zaagbek
 59. grote zilverreiger
 60. grutto
 61. heggemus
 62. holenduif
 63. houtduif
 64. houtsnip
 65. huiszwaluw
 66. ijseend
 67. ijsvogel
 68. jan van gent
 69. kanoet
 70. kauw
 71. keep
 72. keizergans
 73. kemphaan
 74. kievit
 75. kleine karekiet
 76. kleine mantelmeeuw
 77. kleine strandloper
 78. kleine zilverreiger
 79. kleine zwaan
 80. kleineplevier
 81. kluut
 82. kneu
 83. knobbelzwaan
 84. koekoek
 85. kokmeeuw
 86. kolgans
 87. koolmees
 88. koperwiek
 89. kraanvogel (overvl.)
 90. krakeend
 91. kramsvogel
 92. krooneend
 93. kuifduiker
 94. kuifeend
 95. kuifleeuwerik
 96. kuifmees
 97. kwartel (geluid)
 98. lepelaar
 99. meerkoet
 100. merel
 101. middelste jager
 102. middelste zaagbek
 103. nachtegaal
 104. nijlgans
 105. nonnetje
 106. Noordse kwikstaart
 107. noordse stormvogel
 108. oeverloper
 109. oeverpieper
 110. oeverzwaluw
 111. ooievaar (overvl.)
 112. ortolaan
 113. paapje
 114. parelduiker
 115. patrijs
 116. pijlstaartslobeend
 117. pimpelmees
 118. porseleinhoen
 119. purperreiger
 120. putter
 121. regenwulp
 122. rietgans (taiga)
 123. rietgans (toendra)
 124. rietgors
 125. rietzanger
 126. ringmus
 127. rode wouw
 128. roek
 129. roerdomp
 130. roodborst
 131. roodborsttapuit
 132. roodkeelduiker
 133. rosse franjepoot
 134. rotgans
 135. rouwkwikstaart
 136. ruigpootbuizerd
 137. scholekster
 138. sijs
 139. slechtvalk
 140. smelleken
 141. smient
 142. sneeuwgans
 143. snor
 144. sperwer
 145. spotvogel
 146. spreeuw
 147. sprin
 148. sprinkhaanzanger
 149. staartmees
 150. steenloper
 151. steltkluut
 152. stormmeeuw
 153. stormvogeltje
 154. strandleeuwerik
 155. strandplevier
 156. taigaboomkruiper
 157. tapuit
 158. tjiftjaf
 159. toppereend
 160. torenvalk
 161. tuinfluiter
 162. tureluur
 163. turkse tortel
 164. veldleeuwerik
 165. velduil
 166. vink
 167. visdief
 168. waterhoen
 169. waterpieper
 170. waterral
 171. waterrietzanger
 172. watersnip
 173. wespendief
 174. wilde eend
 175. wilde zwaan
 176. winterkoning
 177. wintertaling
 178. witgat
 179. witte kwikstaart
 180. woudaap
 181. wulp
 182. zanglijster
 183. zilvermeeuw
 184. zilverplevier
 185. zomertalingtafeleend
 186. zomertortel
 187. zwarte kraai
 188. zwarte roodstaart
 189. zwarte ruiter
 190. zwarte stern
 191. zwarte wouw
 192. zwarte zeeeend
 193. zwartkop
 194. zwartkopmeeuw