Meer bescherming voor belangrijke vogelgebieden op de Noordzee

Na de aanwijzing van de Bruine Bank als Natura 2000-gebied afgelopen jaar heeft onderzoek uitgewezen dat maar liefst vier nieuwe gebieden eveneens in aanmerking komen voor aanwijzing als Vogelrichtlijngebied: Hollandse Kust, Doggersbank, Centrale Oestergronden en Klaverbank.

>> lees verder