Invloed van zeespiegelstijging op de veerkracht van onze kustecosystemen

Zojuist is weer een nieuw onderzoek door o.a. Jim van Belzen over de invloed van zeespiegelstijging op de veerkracht van onze kustecosystemen verschenen.

Kort door de bocht… Zeespiegelstijging is een probleem voor het vestigen en groeien van planten, maar we kunnen er wat aan doen als we zorgen dat de slikken hoog genoeg blijven.

Hoe zit dat?
Door zeespiegelstijging kan de waterdiepte toenemen waardoor grotere golven met meer energie de kust kunnen bereiken. Daardoor is het moeilijk voor zaden en jonge planten om zich te vestigen en te groeien op het kale slik. Maar als er voldoende zand en slib in het water zit kan het slik hoog genoeg blijven. Ook kunnen we actief slikken ophogen waardoor het water ondiep blijft en planten makkelijker kunnen vestigen.

Waarom is dit belangrijk?
De begroeide delen van onze kust voor onze dijken, die we kennen als schorren en kwelders, voeren belangrijke functies uit. Ze zuiveren het water, en zijn belangrijk als kraamkamers voor veel vissoorten en ander zeeleven dat we graag op onze bord zien. Daarnaast beschermen die begroeide zoutwatermoerassen onze dijken tegen stormen en hoge golven.

Het verlies van deze ecosystemen verarmt de kustgebieden en heeft zelfs direct economische gevolgen (die we vaak over het hoofd zien). Daarom is het belangrijk om te weten hoe veerkrachtig de natuur is en waar de Achilleshiel zit, zodat daar actie op ondernomen kan worden. We weten nu dus beter wat we kunnen doen om deze waardevolle natuur beter te beschermen.

Meer weten

Tekst: Jim van Belzen