Habitatmapping Zeeschelde subtidaal. Relatie tussen bodemdieren en hydro- en morfodynamiek

In het onderzoek wordt nagegaan of gemodelleerde stroomsnelheden en in kaart gebrachte bodemvormen in de subtidale gebieden in de Zeeschelde gebruikt kunnen worden om ecologisch betekenisvolle ecotopen af te bakenen bovenop de huidig gehanteerde diepteklassen.

>> lees verder