Overleg flexibel storten: deelrapport Hoge Platen en Plaat van Walsoorden

In het kader van de onderhoudsbaggerwerken van de vaargeul in de Westerschelde wordt het sediment teruggestort in de hoofdgeulen, in de nevengeulen en langs een aantal plaatranden. Deze stortstrategie wordt jaarlijks op basis van een aantal kwaliteitsparameters opgevolgd.

Zojuist verschenen er 2 rapporten. Deze rapporten bevatten een analyse van de waterbeweging, het sedimenttransport en de morfologie en formuleert een voorstel voor de toekomstige stortstrategie, rekening houdend met de randvoorwaarden uit de vigerende vergunning.