Afspraken over natuurbescherming in het deltagebied gebundeld

Het Natura 2000-beheerplan voor de Deltawateren, de grote wateren in het deltagebied van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant, is vastgesteld en ligt ter inzage. Hiermee is de basis gelegd voor het gebruik en de bescherming van dit waardevolle natuurgebied voor de komende zes jaar. Met ingang van 18 november 2016 treedt het beheerplan in werking.

In het beheerplan staat welke maatregelen worden genomen om natuurdoelen te bereiken. Tevens is aangegeven onder welke voorwaarden menselijke activiteiten kunnen plaatsvinden zonder dat dit nadelige gevolgen heeft voor de natuur. Hierbij staat de balans tussen natuurbescherming, beleving en gebruik centraal. Het plan heeft een looptijd van zes jaar (t/m 2022).

Topnatuur
Zeven grote wateren in de Delta zijn definitief aangewezen als Natura 2000-gebied en hiermee onderdeel van het Europese netwerk van natuurgebieden. Het gaat om de Oude Maas, Haringvliet, Hollands Diep, Grevelingen, Oosterschelde, Veerse Meer en Westerschelde & Saeftinghe. Deze wateren zijn het leefgebied voor onder andere vogels, trekvissen en zeezoogdieren en ook bijzondere planten, zoals de groenknolorchis, komt hier voor. Het uitvoeren van de maatregelen uit het Beheerplan Deltawateren, zorgt voor de bescherming van de bijzondere natuur in deze gebieden en het tegengaan van de achteruitgang van de biodiversiteit. Maatregelen zijn bijvoorbeeld terreinbeheer, uitvoering van het Kierbesluit, zandsuppletie Roggenplaat, de aanleg van broedeilanden en het reguleren van activiteiten in tijd en ruimte (zonering).

Kitesurfzones aangewezen
Het streven is om activiteiten zoveel mogelijk te laten doorgaan zonder dat dit het realiseren van de natuurdoelen in gevaar brengt. De Deltawateren zijn al jarenlang beschermd natuurgebied en op diverse plekken is toegang verboden. Op de meeste plaatsen blijft dit zo. Om de rust voor vogels en zeehonden te waarborgen, komen in de Westerschelde en het Grevelingenmeer enkele gebieden bij waar activiteiten niet zijn toegestaan. In de Oosterschelde gaat juist een gebied open (Oliegeultje) waardoor het mogelijk is om rond de Roggenplaat te varen. Daarnaast zijn dijktrajecten aangegeven die gesloten zijn voor fietsverkeer, bijvoorbeeld omdat er vlakbij belangrijke hoogwatervluchtplaatsen of broedgebieden zijn. Verder zijn in het beheerplan kitesurfzones voorzien in de Westerschelde, Oosterschelde, Grevelingen en Haringvliet. Het is straks mogelijk om bij elke windrichting in het deltagebied te kitesurfen. De gesloten gebieden en kitesurfzones worden vastgelegd in zogenaamde toegangsbeperkingsbesluiten. Het ministerie van Economische Zaken publiceert de besluiten in de Staatscourant.

Inzien
Vanaf 18 november tot en met 30 december 2016 kunnen belanghebbenden die eerder een zienswijze kenbaar maakten of die het niet eens zijn met wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbeheerplan, beroep instellen. Het definitieve plan, een aanvullend onderzoeksrapport en de nota van antwoord zijn te vinden op www.platformparticipatie.nl/deltawateren en in te zien bij Rijkswaterstaat in Den Haag, Rotterdam, Middelburg en Terneuzen en in het gemeentehuis van de gemeente Goeree-Overflakkee in Middelharnis.

Brede betrokkenheid
Voor de bescherming van de bijzondere natuur in Natura 2000-gebieden maakt de overheid voor elk aangewezen gebied in Nederland een beheerplan. Als grootste beheerder heeft Rijkswaterstaat, namens het ministerie van Infrastructuur en Milieu, het Beheerplan Deltawateren opgesteld. Dit gebeurde samen met de andere bevoegd gezagpartijen: het ministerie van Economische Zaken en de provincies Noord-Brabant, Zeeland en Zuid-Holland. Daarnaast waren partijen uit de regio betrokken, zoals de visserij-, industrie, binnenvaart- en recreatiesector, terreinbeheerders, natuur- en milieuorganisaties en lokale overheden. Zij kennen het gebied als geen ander en hebben een waardevolle, praktische bijdrage geleverd.

Kijk voor meer informatie op www.rwsnatura2000.nl.