S-IHD Zeeschelde goedgekeurd

De Vlaamse Regering keurde voor het zomerreces de S-IHD-besluiten voor drie Speciale Beschermingszones (SBZ) voor de eerste keer principieel goed: De Kuifeend, Beneden-Schelde en Peer.

Het gaat om drie SBZ in uitvoering van de Vogelrichtlijn. Momenteel vormen de S-IHD-besluiten voorwerp van advies vanwege de strategische adviesraden, met name de Minaraad, de SERV en de SALV.  Vervolgens moet het ontwerp ook voor advies worden voorgelegd aan de Raad van State. De definitieve vaststelling is te verwachten eind 2016 of begin 2017.

Met de definitieve vaststelling zal duidelijk zijn welke Europees te beschermen habitats tot doel gesteld zijn in deze drie SBZ’s en welke oppervlakte en kwaliteit op termijn moet worden bereikt. Hetzelfde geldt voor de aantallen of populaties en leefgebieden van Europees te beschermen soorten. Tegelijk zal de Vlaamse regering daarmee ook aangeven welke maatregelen op hoofdlijnen nodig zijn om deze doelstellingen te realiseren. Op deze manier schept de Vlaamse regering duidelijkheid en focus, zodat beheerplannen, projecten, vergunningen … objectief en transparant kunnen getoetst worden aan deze doelstellingen en alle actoren een gerichte bijdrage kunnen leveren aan de realisatie.

Voor de SBZ De Kuifeend en Beneden-Schelde vormen de S-IHD-besluiten in de eerste plaats de bevestiging van het beslist beleid rond de Antwerpse haven en de lopende en geplande projecten en processen in het havengebied en langs de Schelde (Sigma). Voor het SBZ Peer biedt het besluit een basis voor de gebiedsgerichte werking, onder andere in het lokale RUP-proces en het soortenbeleid (bijvoorbeeld grauwe kiekendief, knoflookpad).

Meer weten over SBZ, IHD, … ? Ga naar de website van Natura 2000 in Vlaanderen.