Onderzoek naar de inrichting van binnendijkse zilte graslanden

Het onderzoeksproject “zilte graslanden” wil een antwoord bieden op vijf onderzoeksvragen
die opgeworpen werden naar aanleiding van de inrichting van een compensatiegebied voor
zilte graslanden.

De hoofdvragen zijn of en hoe we een zilt grasland op korte termijn kunnen
aanleggen de novo, welk type van translocatie hierbij de beste resultaten geeft, welk type
beheer daarbij best past, en welke abiotische factoren sturend zijn. Bijkomende vragen
handelen over welke rijkdom aan halofiele terrestrische ongewervelden we in deze zilte
graslanden aantreffen, en door welke factoren deze diversiteit gestuurd wordt.

>> Lees verder