Stroomgebiedbeheerplan voor de Schelde 2016-2021: Bekkenspecifiek delen

Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid voor het desbetreffende stroomgebiedsdistrict en bevat maatregelen en acties om de waterkwaliteit te beschermen en te herstellen, om het duurzame gebruik van water op langere termijn te garanderen en om de negatieve impact van overstromingen op mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te beperken.

Het bekkenspecifieke deel Benedenscheldebekken focust op de Kalkense Vaart, Benedenvliet, Getijdedurme, Groot Schijn en Grote Molenbeek.
>> Download rapport
Het bekkenspecifieke deel Bovenscheldebekken focust op het waterbeleid in het bekken van de Bovenschelde en bevat acties voor de oppervlaktewaterlichamen in het bekken.
>> Download rapport