Nieuwe Rode Lijst plaatst 40 vogelsoorten dichter bij de rand

Voor 40 vogelsoorten is het afgelopen jaar het risico toegenomen dat ze zullen uitsterven. Dat blijkt uit de internationale IUCN-rode lijst die BirdLife vandaag bekend maakte. In onze contreien kennen de Zomertortel, Kievit en Scholekster een zorgwekkende achteruitgang.

Verschillende soorten die bij ons voorkomen zijn het afgelopen jaar verder naar de afgrond gegleden: de Zomertortel, de Kievit en Scholekster. De Zomertortel was altijd een erg algemene zomergast in West-Europa, maar ging de voorbije 16 jaar wereldwijd achteruit met minstens 30 procent en krijgt op de IUCN-lijst het label ‘kwetsbaar’. In verschillende West-Europese landen, waaronder België, bedraagt die achteruitgang zelfs meer dan 90%. Vermoed wordt dat die achteruitgang te wijten is aan een combinatie van factoren, zoals het gebruik van chemische herbiciden waardoor de voedselvoorraden afnemen, het verlies aan geschikte broedplaatsen, maar ook de jachtdruk. Naar schatting worden in Frankrijk alleen al jaarlijks 40.000 Zomertortels afgeschoten. Dergelijke alarmerende cijfers nopen tot meer actie.

De IUCN-rode lijst is de mondiale standaard om de gezondheid van de natuur te meten. De lijst toont welke planten en dieren met uitsterven worden bedreigd en geeft informatie over hun verspreiding, leefgebied en de bedreigingen. Wetenschappers en natuurorganisaties wereldwijd verzamelden de gegevens, ook vrijwilligers van Natuurpunt werkten hieraan mee. Beleidsmakers gebruiken de lijst als uitgangspunt bij het vaststellen van prioriteiten voor natuurbescherming. Dankzij de lijst kunnen zorgwekkende trends gesignaleerd worden zodat met gerichte beschermingsmaatregelen ingegrepen kan worden.