Droomproject Kustlaboratorium verhuist naar Waterdunen

Stichting Het Zeeuwse Landschap wil het Kustlaboratorium, voorbeeld van een innovatieve kustzone met binnendijkse aquacultuur in harmonie met landschap en natuur, gaan realiseren in Waterdunen.

Zilte , binnendijkse aquacultuur, de teelt van planten en dieren uit zee op zilte grond of in bassins met zeewater, is in opkomst. Deze ontwikkeling kan gemakkelijk leiden tot een industrieel ogend landschap. Dat is niet alle en onaantrekkelijk voor de bewoners, maar het zal ook de toeristische waarde van kustzone verminderen. Ook de grote natuurwaarden langs de kust kunnen in het geding komen. Met het project Kustlaboratorium wil Stichting Het Zeeuwse Landschap laten zien dat binnendijkse aquacultuur , door een goede inbedding in een natuurlijke omgeving , wel degelijk een aantrekkelijk en ecologisch waardevol kust landschap kan opleveren. Hiervoor werd in 2010 door de Nationale Postcodeloterij de eerste Droomfondsbijdrage beschikbaar gesteld.

Als locatie voor realisatie van het project was aanvankelijk een gebied nabij Burghsluis op Schouwen – Duiveland in beeld. Het bleek dat er voor de afvoer van het zeewater uit de aquacultuurbassins geen oplossing kon worden gevonden die voor alle betrokken partijen aanvaardbaar was. In mei 2014 besloot Het Zeeuwse Landschap daarom de ontwikkeling van het project Kustlaboratorium op deze locatie te stoppen. In het projectgebied Waterdunen vond de S tichting een alternatieve locatie.

Waterdunen

De Provincie Zeeland legt westelijk van Breskens het 300 ha grote natuur – en recreatiegebied Waterdunen aan. Het project bevindt zich nu middenin de uitvoeringsfase. In het Provinciaal Inpassingsplan is opgenomen dat een deel van het projectgebied gebruikt mag worden voor zilte teelten op een wijze die geen afbreuk doet aan de landschappelijke, natuurlijke en recreatieve beeldkwaliteit van Waterdunen. Daar ligt, als onderdeel van innovatieve kustontwikkeling, precies de uitdaging die het project Kustlaboratorium van meet af aan beoogt.

Het Zeeuwse Landschap wil nu van deze mogelijkheid gebruik maken om de ambitie van Kustlaboratorium in Waterdunen te realiseren. Het Zeeuwse Landschap is de toekomstige beheerder van de natuur in Waterdunen. In 2013 werd al een boerderij in het projectgebied gekocht, als toekomstig steunpunt voor het natuurbeheer. Deze boerderij, gelegen midden in het voor zilte teelten aangewezen gebied, kan ook een belangrijke rol spelen bi j de ontwikkeling van aquacultuur in de omliggende zone.

Provincie Zeeland, recreatiebedrijf Molecaten , en gemeente Sluis zijn positief over het voornemen van et Zeeuwse Landschap en de nieuwe kansen die dit biedt voor de regionale economie . Het Zeeuwse Landschap zal in 2015 de inpassingsmogelijkhed en voor zilte aquacultuur in het gebied nader uitwerken, en op zoek gaan naar ambitieuze ondernemers die de uitdaging aan willen gaan.