Natuur in Voordelta verbetert

In een zienswijze op het beheerplan voor Natura 2000-gebied de Voordelta geven de natuurorganisaties, verenigd in de Coalitie Delta Natuurlijk*, aan dat zij positief staan tegenover dit plan mits er op sommige punten extra inspanningen geleverd worden. Uit het natuurbeheerplan blijkt dat veel van de afgesproken natuurdoelen behaald zijn door de natuurmaatregelen die in de afgelopen jaren genomen zijn. Toch zijn er ook doelen die nog niet behaald worden en dus extra aandacht verdienen.

Natuurcompensatie Tweede Maasvlakte nog onvoldoende

Uit het ontwerpbeheerplan blijkt dat de maatregelen die genomen zijn om de natuurschade van de Tweede Maasvlakte te compenseren slechts ten dele effectief zijn gebleken. Als natuurcompensatie is een zogenaamd bodembeschermingsgebied ingesteld. In dit gebied was boomkorvisserij, waarbij viskotters met sleepnetten over de zeebodem trekken, niet toegestaan. Alleen het verbieden van deze vorm van visserij bleek onvoldoende om de benodigde compensatie te bereiken. De natuurorganisaties pleiten daarom voor aanvullende maatregelen, zoals het opleggen van beperkingen aan alle vormen van bodemberoerende visserij (bijvoorbeeld garnalenvisserij).

Gebiedsvisie kust nodig

Ook pleiten de natuurorganisatie voor het opstellen van een gebiedsvisie voor de kust. Door de toename aan plannen voor strandbebouwingkunnen negatieve gevolgen ontstaan voor duinontwikkeling, kustvogels en het landschap. Terwijl juist natuur, rust en ruimte belangrijke redenen zijn voor toeristen en recreanten om de kust te bezoeken. Door het opstellen van een visie kan strandbebouwing binnen het Natura 2000-gebied worden gereguleerd en kan voorkomen worden dat door ongebreidelde strandbebouwing de unieke kwaliteiten van de stranden verloren gaan.

Overige maatregelen

Behalve bovengenoemde punten dragen de natuurorganisaties in hun zienswijze nog diverse andere verbeterpunten en aanvullingen op het ontwerpbeheerplan aan. Dit betreft onder andere het verbeteren van de recreatieve zonering, een betere handhaving om verstoring te voorkomen in de rustgebieden en bescherming van de strandplevier zodat deze bijzondere vogel op de stranden kan broeden.

* De Coalitie Delta Natuurlijk is een samenwerkingsverband van Natuurmonumenten, Natuur- en Milieufederatie Zuid-Holland, Zuid-Hollands Landschap, Vogelbescherming Nederland, Wereld Natuur Fonds, Staatsbosbeheer, Het Zeeuwse Landschap, Brabants Landschap, Brabantse Milieufederatie en Zeeuwse Milieufederatie.

>> Download de CDN Zienswijze Voordelta