Monitoring macrobenthos Zeeschelde

Het rapport geeft een beschrijvend overzicht van de benthosgegevens, zoals die werden verzameld in de Zeeschelde en haar getij-onderhevige zijrivieren in 1999, 2002, 2005, 2008, 2009 en 2010.

Grootheden waaraan in eerste instantie aandacht wordt geschonken in ruimte en tijd, zijn de soortenrijkdom en –samenstelling, de densiteit en de biomassa van de bodemdieren.

>> Download rapport