Hoge waterstanden in het Zeescheldebekken verwacht

4 december 2013, 9:31 – Door een combinatie van een noordwesterstorm op de Noordzee en springtij, wordt op vrijdagochtend een sterk verhoogd waterpeil van de Schelde verwacht.

Verwacht wordt dat donderdag een noordwesterstorm met windkracht tot 9 beaufort over de Noordzee zal woeden. Het water zal hierdoor in de richting van onze kust en via de Westerschelde en de Zeeschelde verder landinwaarts worden gestuwd. In combinatie met springtij kan het hoogwater in Antwerpen vrijdagochtend sterk verhoogd zijn; in die mate zelfs dat de Antwerpse Scheldekaaien mogelijk onder water zullen komen. Het te verwachten peil situeert zich in Antwerpen rond 5u00 tussen 6,90 en 7,10 m TAW. Ook stroomopwaarts worden op de Zeeschelde en haar getijdegevoelige zijrivieren vervolgens verhoogde hoogwaterstanden verwacht. Het hoogwater bereikt Gent omstreeks 9u00.

W&Z treft preventief alvast de nodige maatregelen. Zo worden op vraag van W&Z de waterkeringspoorten van de Antwerpse Scheldekaaien donderdag preventief gesloten om wateroverlast in de stad te vermijden. De toegang tot de parkings op de Scheldekaaien wordt daarom ontzegd vanaf donderdag 18u00, zodat de parkings donderdagavond nog ontruimd kunnen worden alvorens de poorten te sluiten. Omdat verwacht wordt dat ook het volgende hoogwater van vrijdagavond 18u00 nog meer dan 6,70 m kan bedragen, blijven de poorten waarschijnlijk tot vrijdagavond gesloten. Ook wordt erop toegezien dat andere waterkeringspoorten stroomopwaarts Antwerpen gesloten zijn.

Allicht zullen verschillende overstromingsgebieden die aangelegd zijn in het kader van het Sigmaplan langs de Schelde en haar zijrivieren in werking treden om tijdelijk Scheldewater op een gecontroleerde manier te bergen en aldus het waterpeil af te toppen en stroomopwaarts wateroverlast te vermijden.

W&Z volgt de situatie de komende uren en dagen uiteraard op de voet op en dit in nauw overleg met andere betrokken instanties. Zij zal haar aanpak ook op regelmatige basis evalueren en eventueel bijsturen. Meer informatie over de meest actuele waterstanden en voorspellingen kunt u vinden op www.waterstanden.be en in de hoogwaterberichten.