Broedvogelmonitoring 2012

In 2012 werden verschillende inventarisatierondes gelopen om op basis van de SOVON
territoriumkartering een beeld te krijgen van de broedvogels op het Groot Buitenschoor. Verder worden voor watervogels enkel de soorten meegenomen die zeker in het gebied gebroed hebben en worden watervogels die met hun jongen na de broedperiode naar deze locatie trekken niet meegeteld.

Let op: dit rapport is enkel voor intern gebruik!

>> download PDF