Natuurkennis.nl

Natuurkennis.nl is de site over over herstel-, inrichtings- en instandhoudingsbeheer van het Nederlandse ministerie LNV (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit). Deze site bevat de door de deskundigenteams van het O+BN netwerk getoetste informatie met betrekking tot het natuurbeheer. Het betreft informatie die vrij technisch en wetenschappelijk van aard is. De kennis van dit domein vormt de basis voor verdere ontsluiting naar verschillende niveau’s.

>> www.natuurkennis.nl