Online inventaris van leven in Belgische Noordzee

In samenwerking met experten heeft het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) een inventaris opgestart van de aanwezige mariene soorten in en rond de Belgische Noordzee.

Momenteel tellen onze wateren 2.187 soorten. Sinds oktober kan de lijst online geraadpleegd worden.

De meerderheid hiervan valt onder de categorie ongewervelden. In de categorie gewervelden tellen de vissen en vogels het grootste aantal soorten (respectievelijk 127 en 75). Van de 2.187 aanwezige soorten worden er 118 beschouwd als exotisch, aangespoeld of dwaalgast. Veertien soorten die volgens oudere literatuur in onze wateren voorkomen, worden als lokaal uitgestorven verklaard.

De lijst is vandaag nog niet compleet. In de toekomst zal het VLIZ de lijst verder aanvullen, ook met de soorten die aangetroffen worden in de kustzone, duinen en brakwatergebieden.

>> www.vliz.be

{global_content name=’brochure marien species’}