Uw mening over het stroomgebied van de Schelde

Van 28 december 2018 tot en met 27 juni 2019 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over de voorbereiding van het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren. Het gaat om de tijdslijn en de belangrijkste waterbeheerkwesties voor het stroomgebiedsdistrict van de Schelde.

De Belgische kustwateren maken deel uit van het stroomgebiedsdistrict van de Schelde. Ze zijn sterk afhankelijk van de maatregelen rond de Schelde om een goede milieutoestand van het water te bereiken.

De Belgische federale overheid is bevoegd voor het beheer van de Belgische kustwateren. Ze heeft een tijdslijn opgesteld die de verschillende fasen in de voorbereiding van het derde beheersplan voor de Belgische kustwateren omschrijft, en een overzicht van de belangrijkste waterbeheerkwesties.

De openbare raadpleging hierover vloeit voort uit de Kaderrichtlijn Water die in 2000 door de Europese Unie werd goedgekeurd en tot doel heeft een goede toestand van alle waterlichamen (rivieren, meren, kust- en overgangswateren en grondwater) te behouden. Daarnaast geeft het Verdrag van Aarhus iedereen het recht op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 22 december op www.consult-leefmilieu.be