Natuurindicatoren 2015

Het natuurindicatorenrapport bundelt dit jaar de belangrijkste bevindingen rond de 2020 doelen van de Europese Biodiversiteitsstrategie.

In die strategie 2010-2020 is Streefdoel 2 het handhaven en verbeteren van ecosystemen en ecosysteemdiensten. De  nieuwe INBO natuurindicator ‘Toestand en trend van ecosysteemdiensten’  geeft de toestand en trend van 16 ecosysteemdiensten in Vlaanderen weer. Die toestand wordt onder andere geëvalueerd door de vraag naar en het aanbod van een ecosysteemdienst te vergelijken. Daaruit blijkt dat voor 15 van de 16 ecosysteemdiensten de vraag steeds groter is dan het aanbod, en dat voor de meeste diensten de vraag ook verder toeneemt. Hierdoor worden de meeste ecosysteemdiensten in Vlaanderen intensief gebruikt of benut, en staat het natuurlijk aanbod onder druk. Dit stemt overeen met de conclusies uit de Mid Term Review van de Europese Biodiversiteitsstrategie 2020, nl. dat ecosystemen en hun diensten nog steeds achteruitgaan op Europees niveau.

Ook voor Streefdoel 1 stemmen de conclusies op Vlaams niveau overeen met de Mid Term Review. Een klein aantal habitats en soorten van de Habitatrichtijn gaat er licht op vooruit, maar een meerderheid bevindt zich toch nog in een ongunstige staat van instandhouding.  Aan het huidige tempo worden de doelstellingen tegen 2020 niet gehaald.

>> Download het volledige rapport