Moneos – jaarboek monitoring WL 2014

In het kader van de Ontwikkelingsschets 2010 van het Schelde-­estuarium (OS-­2010), beantwoordend aan de doelstellingen van de Lange-­Termijn-­Visie 2030 (LTV-­2030), wordt onder de naam MONEOS (MONitoring Effecten Ontwikkeling-­Schets) een uitgebreide monitoring uitgevoerd in het mondingsgebied van het Schelde-­estuarium, in de Westerschelde en in het Zeescheldebekken. Daarbij handelt het grotendeels over een continue systeemmonitoring, deels over project-­ en kleinendeels over studiemonitoring.

Het rapport geeft een globaal overzicht van de in 2014 door het Waterbouwkundig Laboratorium in eigen regie en uitvoering gedane monitoring in het Zeescheldebekken dat kadert in MONEOS. Het gaat in dit rapport om basisparameters van het Zeescheldebekken, parameters die eigen zijn aan het beleidsdomein “mobiliteit en openbare werken” waartoe het Waterbouwkundig Laboratorium behoort, zoals waterstanden, bovendebieten, temperatuur, conductiviteit en chloridegehalte van vnl. het water van Zeeschelde en Nete, stromingen, turbiditeit en suspensiegehalte.

Het rapport geeft in de eerste plaats een jaarbeeld, een verzameling van tabellen en grafieken die het verloop van de vernoemde parameters duidelijk weergeeft.

 

moneos-jaarboek-2014