Natuurherstel Westerschelde

De Europese Commissie heeft zich recent positief uitgelaten over de voortgang van het Natuurprogramma Westerschelde. Na de eerdere ingebrekestelling lijkt het vertrouwen daarmee teruggekeerd dat Nederland zich naar tevredenheid inspant om de instandhoudingsdoelen uit de Vogel- en Habitatrichtlijnen te bereiken.

Het directoraat generaal Milieu is tevreden met de concrete stappen die in de afgelopen periode zijn gezet en de praktische opvolging die is gegeven aan de adviezen van de Europese Commissie rond de ingebrekestellingsprocedure. Daarnaast wordt de uitstekende grensoverschrijdende samenwerking met het Vlaams Gewest gezien als goede vooruitgang. Dat schrijft staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken aan de Tweede Kamer.

Nederland heeft zich in het Verdrag met Vlaanderen over de uitvoering van de Ontwikkelingsschets 2010 voor het Schelde-estuarium gecommitteerd aan het realiseren van minimaal 600 hectare estuariene natuur. Het Natuurprogramma Westerschelde geeft hier nadere duiding aan. Het programma bestaat uit de projecten de Hertogin Hedwigepolder en Het Zwin. Daarnaast zijn er een aantal maatregelen in het Zeeuwse Middengebied.

Het natuurgebied Het Zwin wordt met 120 hectare uitgebreid, waarvan circa 10 hectare in Nederland. Dijksma zal het Rijksinpassingsplan Het Zwin vaststellen. Het plan voorziet naast de uitbreiding ook in kwaliteitsverbetering van het bestaande Zwin, waardoor moet worden voorkomen dat het gebied dichtslibt. Ook zullen de vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet, 2 vergunningen in het kader van de Ontgrondingenwet en een vergunning in het kader van de Waterwet worden vastgesteld. De omgevingsvergunning en een ontheffing binnen de Flora- en faunawet worden in ontwerp vastgesteld. Daarnaast zal Dijksma een besluit nemen om de reikwijdte van het bestaande Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder via een voorlopige aanwijzing uit te breiden tot het vergrootte areaal. De nieuwe hectares zijn al verworven. Tegen het rijksinpassingsplan en de vastgestelde vergunningen en uitvoeringsbesluiten kan beroep worden ingesteld bij de Raad van State.

De realisatie van estuariene natuur in de Hedwigepolder draagt voor circa 295 hectare bij aan de kwantitatieve opgave uit het Natuurprogramma Westerschelde. De Raad van State behandelt momenteel de binnengekomen beroepschriften. De uitspraak in deze zaak wordt voor het eind van dit jaar verwacht. Parallel aan de inzet om te komen tot minnelijke verwerving van de gronden in het plangebied heeft Dijksma de kroonprocedure voor onteigening opgestart. Het rijksinpassingsplan fungeert als titel voor een eventuele onteigening. Voor zowel het Natura 2000-gebied Westerschelde en Saeftinghe, inclusief de
uitbreiding Hedwigepolder, en voor het uitgebreide Natura 2000-gebied Zwin & Kievittepolder zijn inmiddels ook conceptbeheerplannen opgesteld.

Verschillende projecten uit het Natuurpakket Westerschelde in het Zeeuws Middengebied zitten in de uitvoeringsfase. Dit betreft in ieder geval de projecten Perkpolder en Waterdunen. De door de provincie Zeeland afgegeven vergunningen binnen de Natuurbeschermingswet voor de buitendijkse projecten bij Knuitershoek en Baalhoek doorlopen momenteel de beroepsprocedure bij de Raad van State, waarna ook hier de uitvoering kan starten.

bron: Nederlands Ministerie van Economische Zaken