Vergunning voor aanleg strekdammen bij Baalhoek

foto: https://beeldbank.rws.nl, RijkswaterstaatBaalhoek, 2 juli 2013 – Provincie Zeeland verleent een vergunning Natuurbeschermingswet 1998 aan Provincie Zeeland, afdeling Ontwikkeling, voor het ophogen van bestaande strekdammen en het realiseren van nieuwe strekdammen ter hoogte van Baalhoek en Knuitershoek (Oost- Zeeuws-Vlaanderen). Het project vindt plaats in het kader van het project Buitendijkse Maatregelen Natuurpakket Westerschelde. De werkzaamheden zijn nodig om de natuurwaarden in en rondom de Westerschelde te herstellen.

Door nieuwe strekdammen aan te leggen en bestaande strekdammen te verhogen vindt in de directe omgeving van de strekdammen aanslibbing/sedimentatie plaats waardoor een groter en hoger oppervlak aan slik ontstaat. Door de aanslibbing ontstaan betere foerageermogelijkheden voor vogels. En twee strekdammen bij Knuitershoek worden ingericht als hoogwatervluchtplaats voor vogels.
De locaties Baalhoek en Knuitershoek zijn na studie aangewezen als meest geschikte en kansrijke locaties voor natuurherstel van de Westerschelde. Werkzaamheden zijn gepland in de periode april tot en met oktober 2014 en nemen waarschijnlijk enkele maanden in beslag. De komende tien jaar vindt er onderzoek en monitoring plaats naar de sedimentatie

en de Natura 2000 waarden volgens een uitgebreid monitoringsprogramma. Provincie Zeeland is als vergunninghouder verantwoordelijk voor deze monitoring. Als bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet 1998 concludeert Provincie Zeeland in samenspraak met het Rijk en Europa dat de vergunning kan worden verleend.
Belanghebbenden kunnen van 3 juli 2013 tot 14 augustus 2013 de vergunning Natuurbeschermingswet 1998 komen inzien bij de Provincie Zeeland, Abdij 6 in Middelburg.

Achtergrondinformatie

De Westerschelde is een uniek natuurgebied voor vogels, vissen en bijzondere plantensoorten door haar meergeulenstelsel en schorren en slikken. Afgelopen decennia is de Westerschelde een aantal maal verdiept om het steeds groter en dieper stekende vrachtvaarverkeer voldoende ruimte te geven voor doorgang. Door de verdiepingen is de Westerschelde en de kwaliteit van leven voor vogels, vissen en plantensoorten verslechterd. De Westerschelde wordt nu hersteld door inzet van verschillende projecten onder de

noemer Natuurpakket Westerschelde die meer ruimte geven aan de rivier in combinatie met andere slimme maatregelen zoals de aanleg en ophoging van strekdammen om de kwaliteit van de slikken en schorren weer te versterken. Veiligheid, toegankelijkheid en natuurbescherming zijn hierbij de belangrijkste criteria.

In een verdrag met Vlaanderen is afgesproken dat Nederland ca. 600 ha. natuurherstel oplevert. Provincie Zeeland heeft op vraag van het Rijk de uitvoeringstaak voor het natuurherstel op zich genomen. Onder het Natuurpakket Westerschelde vallen de projecten Perkpolder, Hertogin Hedwigepolder, Zwin en Waterdunen. Buitendijkse versterking van het schorren- en slikkengebied zal in Baalhoek en Knuitershoek gebeuren.

Voor meer informatie over Natuurpakket Westerschelde zie: www.zeeland.nl/natuurpakketwesterschelde