Dijkflora

De dijken grenzen veelal aan prachtige, maar vaak ook zeer kwetsbare, natuurgebieden die we graag willen behouden. De vegetatie op de verharde glooiingen van de dijken langs de Westerschelde is soortenrijk en herbergt een aanzienlijk aantal bijzondere soorten.

Planten en wiergemeenschappen op de Westerscheldedijken

Dit rapport van december 2011 geeft een zo volledig mogelijk en fascinerend beeld van de planten en wieren langs de Westerschelde.

>> Download als pdf

Planten op de versterkte Oosterscheldedijken

In 2006 startte projectbureau Zeeweringen met het versterken van de dijken aan de Oosterschelde. Om te zien wat het effect van deze veranderingen is op de natuur, inventariseerden we in 2012 de aanwezige planten op de versterkte Oosterscheldedijken. Deze dijken beschermen ons tegen het water, maar vormen ook belangrijke leefgebieden voor flora en fauna.

De inventarisatie vond plaats op dijken met steenbekleding van minimaal vier jaar oud, 25 dijktrajecten in totaal. We kregen hierbij hulp van plantenwerkgroep Schouwen-Duiveland, de plantenwerkgroep van de Natuurvereniging Tholen en FLORON. Met een speciale waarderingsmethode brachten we de verschillende plantensoorten en hun zeldzaamheid in kaart.

Resultaten

‘Door het toepassen van speciaal materiaal op kansrijke locaties, zijn verschillende soorten alweer terug op hun oude stek’, vertelt ecoloog Peter Meininger. ‘Op betonzuilen die zijn afgestrooid met steenslag en zand herstellen de planten zich bijvoorbeeld redelijk vlot. De toplocaties van vroeger zijn opnieuw toplocaties. Neem Noord-Beveland: hier is weinig golfslag, het ligt relatief luw en er zijn veel aanspoelhoekjes en nolletjes. De gele hoornpapaver doet het hier zelfs beter dan voor de dijkversterking.’ De verwachting is dat het nog jaren duurt voordat de dijken er weer hetzelfde uitzien als vóór de werkzaamheden. Peter: ‘Daar is geduld voor nodig. De natuur gaat haar eigen gang.’

Meer weten?

Projectbureau Zeeweringen heeft hun bevindingen uitgewerkt in het rapport ‘Planten op de nieuwe steenbekleding langs de Oosterschelde’. Hierin staan de uitgebreide resultaten per dijktraject en per plantsoort. Ook vindt u er meer informatie over de waarderingsmethode. Het rapport kunt u hier downloaden.

dijk-hoedekenskerke--frank-wagemans