Land en water

Een estuarium is het benedenstrooms gedeelte van een rivier dat onder invloed staat van de getijdenwerking van de zee. In tegenstelling tot zeearmen en lagunen is er in estuaria een constante doorvoer van zoet rivierwater. Het estuarium strekt zich landinwaarts uit tot waar het getij meetbaar is. Typerend aan estuaria zijn de uitgesproken getijdendynamiek en de aanwezigheid van overgangen die op elke plaats in het estuarium bepalen welke levensgemeenschappen er zich ontwikkelen.

>> Meer weten over estuaria

 


Kwelderontwikkeling door een Slibmotor

Wageningen, 29 mei 2017 – Binnen het programma Building with Nature bestaat een case Waddenzeehavens. Hierin staan de verschillende problemen als gevolg van natuurlijke processen van slibvorming in en rondom de Waddenzeehavens centraal. Een onderdeel hiervan is het project “Kwelderontwikkeling Koehoal door een Slibmotor”. >> Lees verder …

Lees verder

Zandsuppletie op Roggenplaat in Oosterschelde

Door de aanleg van de Stormvloedkering Oosterschelde zijn de getijdenstromen in de Oosterschelde afgenomen. De geulen zijn daardoor te ruim bemeten en de getijstroom is niet sterk genoeg meer om de platen, die tijdens stormen zijn afgekalfd, weer op te bouwen met zand en slib uit de geulen. Dit verschijnsel staat bekend…

Lees verder